Algemene voorwaarden

1. Behoudens schriftelijk tegenbeding van onzentwege, zijn de hierna volgende verkoopsvoorwaarden stipt van toepassing op elke bestelling en overeenkomst. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. Ieder door de klant bepaalde tegenvoorwaarde is alleen rechtsgeldig wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd aanvaard en is dan slechts geldig voor de bestelling of overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt.

2. Gezien de aard der levering dienen eventuele klachten binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum aangetekend gemeld worden; Zichtbare gebreken of niet-conformiteiten dienen evenwel onmiddellijk bij de afhaling te worden gemeld; Bij niet-betaling van de facturen kunnen al de lopende bestellingen geblokkeerd worden zonder schadevergoeding.

3. Al de facturen van Autofix zijn betaalbaar aan het adres van Autofix, contant en zonder korting. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met 15%, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 3.500,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt; De voormelde bedragen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere gerechts- en uitvoeringskosten, onverminderd het hierna bepaalde. Indien toegestaan wordt af te betalen in termijnen of indien wissels worden aanvaard, wordt het nog openstaande saldo, verhoogd met de rente en het schadebeding, van rechtswege volledig opeisbaar van zodra één termijn niet is voldaan of één wissel werd geprotesteerd. Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de reeds vervallen rente (art. 1254 in fine B.W.)

4. In afwijking van het artikel 1583 B.W. en zoals uitdrukkelijk overeengekomen op het ogenblik van de bestelling, blijven wij eigenaar van de nog niet volledig betaalde goederen en wordt de

eigendomsoverdracht ervan opgeschort tot aan de volledige betaling van de prijs; de goederen dienen daartoe tot dan in natura én identificeerbaar door de schuldenaar bewaard te blijven. In geval van gedeeltelijke leveringen en indien voor deze leveringen afzonderlijke betalingen worden toegestaan, blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de totaliteit der bestelling. De mogelijks reeds gedane afbetalingen of betaalde voorschotten zullen kunnen behouden worden tot dekking der gederfde winst en tot vergoeding van o.a. de kosten van wederverkoop. Bij eventuele verkoop van de geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen door de koper aan een derde, zal de koper zich schuldig maken aan misbruik van vertrouwen (art. 491 Strafwetboek). Het risico gaat evenwel reeds over op de koper van zodra de levering heeft plaatsgehad. Bij eenvoudig overschrijden der factuurvervaldag zonder volledige vereffening behouden wij ons het recht voor zo nodig ons te beroepen op de van rechtswege en onherroepelijke ontbinding der overeenkomst in ons voordeel, zodat wij de goederen kunnen terugnemen en tevens recht op schadevergoeding kunnen doen gelden.

5. In afwijking van art. 1643 B.W. staan wij enkel in voor “verborgen gebreken” wanneer wij ervan kennis hadden; deze kennis wordt niet vermoed, zij dient te worden bewezen. Wij zijn in elk geval nooit aansprakelijk voor gebreken die wijzelf niet kunnen kennen. De koper doet afstand van zijn recht op ontbinding, enkel herstelling of vervanging kan gevorderd worden.

6. Door ons opgemaakte offertes zijn steeds vrijblijvend en scheppen in onze hoofde geen verbintenissen. Elke bestelling aan ons overgemaakt, is slechts geldig onder voorbehoud van onze aanvaarding. Bij annulering van het bestelde door de koper is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 33 % van het bedrag der geannuleerde order.

7. Door ons aanvaarde uitvoeringstermijnen zijn steeds als slechts bij benadering te beschouwen. Het niet strikt naleven ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst en mag evenmin een voorwendsel vormen om de betaling van facturen uit te stellen of te weigeren.

8. Wij behouden ons het recht voor, ook gedurende de uitvoering der bestelling, waarborgen van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling op haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren.

9. In afwijking van art. 1289 B.W. is iedere schuldvergelijking uitgesloten.

10. Op alle overeenkomsten tussen Autofix en haar klanten is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent of Kortrijk, naar keuze van Autofix) of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van Autofix, bevoegd.